Αρχική 
Περιεχόμενα 
Πρόλογος 
Επικοινωνία 
Εκπαιδ/κό Υλικό 
Γλωσσάριο 
Σύνδεσμοι 
Α' Έκδοση 


>> Αναλυτική Παρουσίαση Περιεχομένων <<
 
Συνοπτική Παρουσίαση Περιεχο΅ένων
  Σημείωση: Οι σύνδεσμοι οδηγούν σε αρχεία PDF με ενδεικτικές σελίδες
του εκάστοτε κεφαλαίου.
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1
  ΜΕΡΟΣ Α: Επίλυση Προβλη΅άτων  
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΛΥΣΗΣ 19
3. ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΤΥΦΛΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 37
4. ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 55
5. ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΣΕ ΠΑΙΓΝΙΑ ΔΥΟ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ 71
6. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ 83
7. ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ 101
  ΜΕΡΟΣ Β: Αναπαράσταση Γνώσης και Συλλογιστικές  
8. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 123
9. ΛΟΓΙΚΗ 131
10. ΔΟΜΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ 171
11. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΩΝ 207
12. ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 223
13. ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ 233
14. ΑΣΑΦΕΙΑ 249
  ΜΕΡΟΣ Γ: Σχεδιασ΅ός Ενεργειών  
15. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 277
16. ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 303
17. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 317
  ΜΕΡΟΣ Δ: Μηχανική Μάθηση & Ανακάλυψη Γνώσης  
18. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 335
19. ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 373
20. ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΕ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 413
  ΜΕΡΟΣ Ε: Συστή΅ατα Γνώσης  
21. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΝΩΣΗΣ 423
22. ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ 443
23. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΝΩΣΗΣ 465
  ΜΕΡΟΣ ΣΤ: Εφαρ΅ογές Συστη΅άτων Γνώσης  
24. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ 511
25. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 539
26. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ 557
  ΜΕΡΟΣ Ζ: Συστή΅ατα Πρακτόρων  
27. ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ 587
28. ΠΟΛΥΠΡΑΚΤΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 609
29. ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 637
30. ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 693
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  
Π1 PROLOG ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 727
Π2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΝΟΝΩΝ CLIPS 771
  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 827
  ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 837

   
Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα