Αρχική 
Περιεχόμενα 
Πρόλογος 
Επικοινωνία 
Εκπαιδ/κό Υλικό 
Γλωσσάριο 
Σύνδεσμοι 
Α' Έκδοση 


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
Α  Β  Γ  Δ  Ε  Ζ  Η  Θ  Ι  Κ  Λ  Μ  Ν  Ξ  Ο  Π  Ρ  Σ  Τ  Υ  Φ  Χ  Ψ  Ω 
- a -
Επιλέξτε κάποιο αρχικό γράμμα για να δείτε τους αντίστοιχους όρους.

a priori probability πιθανότητα εκ των προτέρων
A* Search αλγόριθμοι αναζήτησης Α*
abductive reasoning απαγωγική συλλογιστική
abstract plan αφηρημένο πλάνο
accretive associative memory προσαυξητική μνήμη συσχέτισης
acquisitional efficiency αποδοτικότητα απόκτησης
action ενέργεια
action schemas σχήματα ενεργειών
activation function συνάρτηση ενεργοποίησης
active ενεργός
active database ενεργή βάση δεδομένων
active rule ενεργός κανόνας
active troubleshooting ενεργητική διάγνωση
adaptivity προσαρμοστικότητα
add list λίστα προσθηκών
admissibility criterion κριτήριο αποδοχής
admissible αποδεκτός
adversary game ανταγωνιστικό παίγνιο
agent πράκτορας
agglomerative algorithm αλγόριθμος συγχώνευσης
AI τεχνητή νοημοσύνη
AKO link δεσμός AKO
algorithm αλγόριθμος
Alpha-Beta algorithm αλγόριθμος άλφα-βήτα
Alpha-Beta search αναζήτηση άλφα-βήτα
ambiguity πολυσημαντικότητα
analogical reasoning συλλογιστική με αναλογίες
AND tree δένδρο ΚΑΙ
AND/OR tree δένδρο ΚΑΙ / Ή
arc consistency συνέπεια τόξου
artificial agent τεχνητός πράκτορας
artificial intelligence τεχνητή νοημοσύνη
artificial neuron τεχνητός νευρώνας
association rules κανόνες συσχέτισης
associative memory μνήμη συσχέτισης
atomic formula ατομικός τύπος
atoms άτομα
attribute selection επιλογή χαρακτηριστικών
attributes χαρακτηριστικά
auctions protocols πρωτόκολλα πλειστηριασμού
auto-associative memories αυτοσυσχετιζόμενες μνήμες
automated synopsis αυτόματη περίληψη
automatic translation αυτόματη μετάφραση
autonomy αυτονομία
average reward model μοντέλο μέσης ανταμοιβής
axon άξονας

 


   
Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα