Αρχική 
Περιεχόμενα 
Πρόλογος 
Επικοινωνία 
Εκπαιδ/κό Υλικό 
Γλωσσάριο 
Σύνδεσμοι 
Α' Έκδοση 


Διαφάνειες για τη Διδασκαλία του Βιβλίου

Σημείωση: Οι σύνδεσμοι οδηγούν σε αρχεία PDF. Θα χρειαστείτε Adobe Acrobat Reader έκδοσης 6 (ή νεότερη) για να τα δείτε. Οι διαφάνειες υπάρχουν και σε μορφή Word και διατίθενται κατόπιν επικοινωνίας με τους συγγραφείς στη διεύθυνση: AIbook @ csd.auth.gr

Κατεβάστε την τελευταία έκδοση του Acrobat Reader
Σημείωση: Μπορείτε να πάρετε το σύνολο των διαφανειών από εδώ (21MB zip file).
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 0.5ΜΒ
  ΜΕΡΟΣ Α: Επίλυση Προβλη΅άτων 0.2MB
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΛΥΣΗΣ 1.0ΜΒ
3. ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΤΥΦΛΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 1.8ΜΒ
4. ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 1.4ΜΒ
5. ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΣΕ ΠΑΙΓΝΙΑ ΔΥΟ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ 0.6ΜΒ
6. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ 0.7ΜΒ
7. ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ 0.6ΜΒ
  ΜΕΡΟΣ Β: Αναπαράσταση Γνώσης και Συλλογιστικές 0.2MB
8. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 0.4ΜΒ
9. ΛΟΓΙΚΗ 0.7ΜΒ
10. ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ 0.7MB
11. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΩΝ 0.6ΜΒ
12. ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 0.4ΜΒ
13. ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ 0.5MB
14. ΑΣΑΦΕΙΑ 0.8MB
  ΜΕΡΟΣ Γ: Σχεδιασ΅ός Ενεργειών 0.2MB
15. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 0.8ΜΒ
16. ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 0.4ΜΒ
17. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 0.5ΜΒ
  ΜΕΡΟΣ Δ: Μηχανική Μάθηση & Ανακάλυψη Γνώσης 0.2MB
18. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 0.8MB
19. ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 0.8MB
20. ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΕ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 0.4MB
  ΜΕΡΟΣ Ε: Συστή΅ατα Γνώσης 0.2MB
21. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΝΩΣΗΣ 0.4ΜΒ
22. ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ 0.5ΜΒ
23. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΝΩΣΗΣ 0.8ΜΒ
  ΜΕΡΟΣ ΣΤ: Εφαρ΅ογές Συστη΅άτων Γνώσης 0.2MB
24. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ 0.6ΜΒ
25. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 0.7ΜΒ
26. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ 0.6ΜΒ
  ΜΕΡΟΣ Ζ: Συστή΅ατα Πρακτόρων 0.2MB
27. ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ 1.3ΜΒ
28. ΠΟΛΥΠΡΑΚΤΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1.4ΜΒ
29. ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 0.7MB
30. ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 0.9MB
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  
Π1 PROLOG ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
Οδηγός Εκμάθησης Prolog (on-line εφαρμογή Macromedia Shockwave)
1.1ΜΒ
Π2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΝΟΝΩΝ CLIPS (αρχείο PowerPoint συμπιεσμένο) 0.5ΜΒ   
Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα