Αρχική 
Περιεχόμενα 
Πρόλογος 
Επικοινωνία 
Εκπαιδ/κό Υλικό 
Γλωσσάριο 
Σύνδεσμοι 
Α' Έκδοση 


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
Α  Β  Γ  Δ  Ε  Ζ  Η  Θ  Ι  Κ  Λ  Μ  Ν  Ξ  Ο  Π  Ρ  Σ  Τ  Υ  Φ  Χ  Ψ  Ω 
- -
Επιλέξτε κάποιο αρχικό γράμμα για να δείτε τους αντίστοιχους όρους.

a priori probability πιθανότητα εκ των προτέρων
A* Search αλγόριθμοι αναζήτησης Α*
abductive reasoning απαγωγική συλλογιστική
abstract plan αφηρημένο πλάνο
accretive associative memory προσαυξητική μνήμη συσχέτισης
acquisitional efficiency αποδοτικότητα απόκτησης
action ενέργεια
action schemas σχήματα ενεργειών
activation function συνάρτηση ενεργοποίησης
active ενεργός
active database ενεργή βάση δεδομένων
active rule ενεργός κανόνας
active troubleshooting ενεργητική διάγνωση
adaptivity προσαρμοστικότητα
add list λίστα προσθηκών
admissibility criterion κριτήριο αποδοχής
admissible αποδεκτός
adversary game ανταγωνιστικό παίγνιο
agent πράκτορας
agglomerative algorithm αλγόριθμος συγχώνευσης
AI τεχνητή νοημοσύνη
AKO link δεσμός AKO
algorithm αλγόριθμος
Alpha-Beta algorithm αλγόριθμος άλφα-βήτα
Alpha-Beta search αναζήτηση άλφα-βήτα
ambiguity πολυσημαντικότητα
analogical reasoning συλλογιστική με αναλογίες
AND tree δένδρο ΚΑΙ
AND/OR tree δένδρο ΚΑΙ / Ή
arc consistency συνέπεια τόξου
artificial agent τεχνητός πράκτορας
artificial intelligence τεχνητή νοημοσύνη
artificial neuron τεχνητός νευρώνας
association rules κανόνες συσχέτισης
associative memory μνήμη συσχέτισης
atomic formula ατομικός τύπος
atoms άτομα
attribute selection επιλογή χαρακτηριστικών
attributes χαρακτηριστικά
auctions protocols πρωτόκολλα πλειστηριασμού
auto-associative memories αυτοσυσχετιζόμενες μνήμες
automated synopsis αυτόματη περίληψη
automatic translation αυτόματη μετάφραση
autonomy αυτονομία
average reward model μοντέλο μέσης ανταμοιβής
axon άξονας
back propagation ανάστροφη μετάδοση
backtracking οπισθοδρόμηση
backtracking points σημεία οπισθοδρόμησης
backward chaining ανάστροφη ακολουθία εκτέλεσης
backward pass ανάστροφο πέρασμα
basic probability assignment βασική κατανομή πιθανότητας
batch learning μάθηση δέσμης
Bayes' rule νόμος του Bayes
Bayesian learning μάθηση κατά Bayes
Bayesian probability networks δίκτυο πιθανοτήτων Bayes
Beam Search ακτινωτή αναζήτηση
belief πεποίθηση
benevolence αγαθή προαίρεση
Best-First Search αναζήτηση πρώτα στο καλύτερο
bidirectional associative memories μνήμη συσχέτισης διπλής κατεύθυνσης
Bidirectional Search αναζήτηση διπλής κατεύθυνσης
binary constraint δυαδικός περιορισμός
blackboard μαυροπίνακας
blackboard architecture αρχιτεκτονική μαυροπίνακα
blackboard systems συστήματα μαυροπίνακα
Blind Search τυφλή αναζήτηση
Branch and Bound Search αναζήτηση με επέκταση και οριοθέτηση
branching factor παράγοντας διακλάδωσης
Breadth First Search αναζήτηση πρώτα σε πλάτος
candidate elimination απαλοιφή υποψηφίων
canonical form κανονική μορφή
canonical formation rules κανόνες ορθής διαμόρφωσης
card sorting ταξινόμηση καρτών
case adaptation προσαρμογή περιπτώσεων
case indexing δεικτοδότηση περιπτώσεων
case learning εκμάθηση περιπτώσεων
case library βιβλιοθήκη περιπτώσεων
case retrieval ανάκληση περιπτώσεων
case verification επαλήθευση περιπτώσεων
case-based βασισμένο σε περιπτώσεις
case-based learning μάθηση κατά περίπτωση
case-based planning σχεδιασμός βασισμένος σε παραδείγματα
case-based reasoning συλλογιστική βασισμένη σε περιπτώσεις
causal link αιτιολογικές συνδέσεις
causal model αιτιοκρατικό μοντέλο
cendroid defuzzification method μέθοδος αποσαφήνισης cendroid
certainty factors συντελεστές βεβαιότητας
chaining ακολουθία εκτέλεσης κανόνων
chromosome χρωμόσωμα
chronological backtracking χρονική οπισθοδρόμηση
circumscription μέθοδος περιγράμματος
class κλάση
class extension επέκταση κλάσης
classical negation κλασική άρνηση
classification ταξινόμηση
classification rules κανόνες ταξινόμησης
classification trees δένδρο ταξινόμησης
clausal form προτασιακή μορφή
closed formula κλειστός τύπος
closed set κλειστό σύνολο
closed world κλειστός κόσμος
closed world assumption υπόθεση κλειστού κόσμού
CLP λογικός προγραμματισμός με περιορισμούς
clustering ομαδοποίηση
clusters ομάδες
coarse grain αδρή υφή
cognitive science γνωσιολογική επιστήμη
combinatorial explosion συνδυαστική έκρηξη
commitment δέσμευση
common sense κοινή λογική
communication protocol πρωτόκολλο επικοινωνίας
competition ανταγωνισμός
competitive neural networks νευρωνικά δίκτυα με ανταγωνισμό
compiled knowledge αυτοματοποιημένη γνώση
complementary pairs συμπληρωματικά ζεύγη
complete πλήρης
complete plan πλήρες πλάνο
completeness πληρότητα
computational intelligence υπολογιστική νοημοσύνη
Computational Tree Logic Λογική Υπολογιστικού Δένδρου
concept έννοια
concept learning μάθηση εννοιών
concept type τύπος έννοιας
conceptual dependency εννοιολογική εξάρτηση
conceptual dependency graph γράφος εννοιολογικής εξάρτησης
conceptual dependency relationships σχέσεις εννοιολογικής εξάρτησης
conceptual graphs εννοιολογικός γράφος
conceptual relation εννοιολογικές σχέσεις
conditional effects αποτελέσματα υπό προϋπόθεση
conditional probability πιθανότητα υπό συνθήκη
confidence εμπιστοσύνη
configuration διαμόρφωση
conflict σύγκρουση κανόνων
conflict resolution επίλυση συγκρούσεων
conflict set σύνολο σύγκρουσης
conflicting literals αντικρουόμενα λεκτικά
conjunctive model of classification συζευκτικό μοντέλο ταξινόμησης
conjunctive normal form συζευκτική κανονική μορφή
connectionist approach συνδετική προσέγγιση
connectives συνδετικά
consistency check έλεγχος συνέπειας
consistency check algorithms αλγόριθμος ελέγχου συνέπειας
constraint περιορισμός
constraint graph γράφος περιορισμών
Constraint Logic Programming λογικός προγραμματισμός με περιορισμούς
constraint programming προγραμματισμός με περιορισμούς
constraint propagation διάδοση περιορισμών
constraint satisfaction ικανοποίηση περιορισμών
constraint satisfaction problems προβλήματα ικανοποίησης περιορισμών
constraint solving problems προβλήματα επίλυσης περιορισμών
content addressability δυνατότητα ανάκλησης περιεχομένου
context συμφραζόμενα
context tree δένδρο εννοιών (EMYCIN)
contracting net protocol συντονισμός πρακτόρων με σύναψη συμβολαίων
control έλεγχος
convention σύμβαση
cooperation συνεργασία
crisp value σαφής τιμή
critical point κρίσιμο σημείο
criticality value τιμή σημαντικότητας
critics κανόνες προσαρμογής περιπτώσεων
crossover διασταύρωση
crossover mask μάσκα διασταύρωσης
data abstraction γενίκευση δεδομένων
data driven αναζήτηση οδηγούμενη από δεδομένα
data mining εξόρυξη σε δεδομένα
data mining incremental εξόρυξη σε δεδομένα σταδιακή
data space χώρος δεδομένων
data warehouse συστήματα αποθήκευσης δεδομένων
deafisible inference αναιρέσιμη εξαγωγή συμπερασμάτων
decidable logic καταληκτική λογική
deduction system σύστημα εξαγωγής συμπερασμάτων
deductive reasoning συνεπαγωγική συλλογιστική
deep knowledge βαθιά γνώση
default reasoning συλλογιστική εύλογων υποθέσεων
defeasible logic αναιρέσιμη λογική
defeasible rules αναιρέσιμοι κανόνες
defeasible theory αναιρέσιμη θεωρία
defeaters αναιρετές
definite clause grammars γραμματικές οριστικών προτάσεων
definite inference οριστική απόδειξη
defuzzification αποσαφήνιση
degree of consistency βαθμός συνέπειας
degree of truth βαθμός αληθείας
delete list λίστα διαγραφών
deliberative agent πράκτορας με εσωτερική κατάσταση
Delta rule κανόνας Δέλτα
demons δαίμονας
demotion υποβιβασμός
dendrite δενδρίτης
Depth-First Search αναζήτηση πρώτα σε βάθος
design σχεδίαση
design stance σχεδιαστική προσέγγιση
detach διαχωρισμός
deterministic effects ντετερμινιστικά αποτελέσματα
diagnosis διάγνωση
discrepancy ασυμφωνία τιμών
discrete Hopfield model διακριτό μοντέλο Hopfield
discretization διακριτοποίηση
disjunctive normal form διαζευκτική κανονική μορφή
distributed artificial intelligence κατανεμημένη τεχνητή νοημοσύνη
distributed data mining κατανεμημένη εξόρυξη σε δεδομένα
distributed memory κατανεμημένη μνήμη
distributed multi-agent planning κατανεμημένος πολυπρακτορικός σχεδιασμός
divisive algorithm αλγόριθμος διαίρεσης
domain expert ειδικός του τομέα
dynamic programming δυναμικός προγραμματισμός
eager learning έγκαιρη μάθηση
edge detection εντοπισμός ακμών
effectors εξαρτήματα δράσης
elementary perceptron στοιχειώδες perceptron
encapsulation εγκλεισμός (αντικειμένου)
energy function συνάρτηση ενέργειας
Enforced Hill-Climbing Search αναζήτηση με εξαναγκασμένη αναρρίχηση λόφου
entropy of information εντροπία πληροφορίας
episode mining algorithms εξόρυξη επεισοδίων
episodical knowledge επεισοδιακή γνώση
epochs εποχές
equivalence ισοδυναμία
equivalence rules κανόνες ισοδυναμίας
erasure διαγραφή
error driven learning μάθηση καθοδηγούμενη από το σφάλμα
Euclidian distance Ευκλείδεια απόσταση
evaluation αποτίμηση
evaluation function συνάρτηση αξιολόγησης
event-driven rule ενεργός κανόνας
evoking strength δύναμη πρόκλησης
exhaustive search εξαντλητική αναζήτηση
existential graphs υπαρξιακοί γράφοι
existential quantifier υπαρξιακός ποσοδείκτης
exoneration αθώωση
expert system έμπειρο σύστημα
expert system shell κέλυφος έμπειρου συστήματος
explicit knowledge ρητή γνώση
extension principle αρχή της επέκτασης
feedback ανάδραση, ανατροφοδότηση
feedforward πρόσθια τροφοδότηση
filtering algorithm αλγόριθμος διήθησης τιμών
final state τελική κατάσταση
fine grain λεπτή υφή
first fail principle αρχή συντομότερης αποτυχίας
first order predicate logic κατηγορηματική λογική πρώτης τάξης
fitness function συνάρτηση καταλληλότητας
forward chaining ορθή ακολουθία εκτέλεσης
forward checking προοπτικός έλεγχος
frame axioms αξιώματα του πλαισίου
frame of discernment πλαίσιο διάκρισης
frame problem πρόβλημα πλαισίου
frames πλαίσια
full look ahead πλήρης έγκαιρη εξέταση
functional dependency λειτουργική εξάρτηση
functional term συναρτησιακός όρος
fuzzification μετατροπή μεγέθους σε ασαφές
fuzziness ασάφεια
fuzzy complement συμπληρωματικό ασαφούς συνόλου
fuzzy composition σύνθεση ασαφών σχέσεων
fuzzy linguistic description ασαφής λεκτική περιγραφή
fuzzy linguistic variable ασαφής λεκτική μεταβλητή
fuzzy logic ασαφής λογική
fuzzy numbers ασαφείς αριθμοί
fuzzy reasoning ασαφής συλλογιστική
fuzzy relations ασαφείς σχέσεις
fuzzy rule ασαφής κανόνας
fuzzy set ασαφή σύνολα
fuzzy set theory θεωρία ασαφών συνόλων
fuzzy variable ασαφής μεταβλητή
game tree δένδρο παιγνίου
gene γονίδιο
general problem solver γενικός επιλυτής προβλημάτων
generalization rule κανόνας γενίκευσης
generalized modus ponens γενικευμένος τρόπος του θέτειν
generalized modus tollens γενικευμένος τρόπος του αναιρείν
generate and test παραγωγή και δοκιμή
generation gap χάσμα γενεών
genetic algorithms γενετικοί αλγόριθμοι
genetic programming γενετικός προγραμματισμός
genotype γονότυπος
goal driven αναζήτηση οδηγούμενη από στόχους
goals of attainment στόχοι επίτευξης
graded learning βαθμολογημένη μάθηση
gradient descent επικλινής καθόδος
gradient descent optimization βελτιστοποίηση επικλινούς καθόδου
graph expansion επέκταση γράφου
graph-based planning σχεδιασμός βασισμένος σε γράφους
grid πλέγμα
grip λαβή
ground term βασικός όρος
guided-probe approach προσέγγιση καθοδηγούμενων δοκιμών
Hebbian rule κανόνας Hebb
hetero-associative memories ετεροσυσχετιζόμενες μνήμες
heuristic ευριστικός μηχανισμός
heuristic classification ευριστική κατηγοριοποίηση
heuristic function ευριστική συνάρτηση
heuristic match ευριστική ταυτοποίηση
heuristic search αναζήτηση ευριστική
heuristic search ευριστική αναζήτηση
heuristic value ευριστική τιμή
hidden layer κρυφά επίπεδα
hidden layers κρυφά επίπεδα
hierarchical planning ιεραρχικός σχεδιασμός
Hierarchical Task Networks ιεραρχικά δίκτυα διεργασιών
hierarchy concept type ιεραρχία τύπων εννοιών
hierarchy relation type ιεραρχία τύπων σχέσεων
higher order constraint περιορισμός ανώτερης τάξης
Hill Climbing Search αναζήτηση αναρρίχησης λόφων
horizon effect φαινόμενο ορίζοντα
Horn clauses προτάσεις Horn
humanoid robots ανθρωποειδή ρομπότ
hybrid agent υβριδικός πράκτορας
hypotheses discrimination διάκριση υποθέσεων
hypothesis space χώρος υποθέσεων
hypothesize and test δημιουργία και έλεγχος υποθέσεων
if-needed demon προσκόλληση διαδικασιών
implication συνεπαγωγή
imprecise data ανακριβή δεδομένα
incomplete μη-πλήρης
incomplete data ελλιπή δεδομένα
inconsistency effects ασυνεπή αποτελέσματα
inconsistency support ασύμβατη υποστήριξη
incremental learning επαυξητική μάθηση
indivisible action αδιαίρετη ενέργεια
induction επαγωγή
inductive learning επαγωγική μάθηση
inductive learning hypothesis υπόθεση επαγωγικής μάθησης
inductive logic programming επαγωγικός λογικός προγραμματισμός
inductive reasoning επαγωγική συλλογιστική
inference εξαγωγή συμπερασμάτων
inference engine μηχανή εξαγωγής συμπερασμάτων
inference mechanism μηχανισμός εξαγωγής συμπερασμάτων
inference rules κανόνες εξαγωγής συμπερασμάτων
inferential adequacy επάρκεια συνεπαγωγής
inferential efficiency αποδοτικότητα συνεπαγωγής
inferential inefficiency μη-αποδοτικότητα επαγωγής
information gain κέρδος πληροφορίας
information retrieval ανάκτηση πληροφοριών
information value theory θεωρία αξίας της πληροφορίας
informative patterns πρότυπα πληροφόρησης
inheritance κληρονομικότητα
initial state αρχική κατάσταση
input layer επίπεδο εισόδου
instance στιγμιότυπο
INSTANCE_OF link δεσμός INSTANCE_OF
instance-based learning μάθηση κατά περίπτωση
intelligent agent ευφυής πράκτορας
intention πρόθεση
intentional stance προθεσιαρχική προσέγγιση
interaction protocol πρωτόκολλο αλληλεπίδρασης
interference παρέμβαση
interoperability διαλειτουργικότητα
interpolative associative memories μνήμη συσχέτισης παρεμβολής
interpretation ερμηνεία
interpretation models ερμηνευτικά μοντέλα
interpreter διερμηνέας
inter-transactional association rules δια-συναλλακτικοί κανόνες συσχέτισης
intra-transactional association rules ενδο-συναλλακτικοί κανόνες συσχέτισης
ISA link δεσμός ISA
Iterative Deepening A* Search αναζήτηση Α* με επαναληπτική εκβάθυνση
Iterative Deepening Search αναζήτηση επαναληπτικής εκβάθυνσης
job-shop scheduling χρονοπρογραμματισμός καταστημάτων εργασιών
join συνένωση
K-consistency Κ-συνέπεια
K-means algorithm αλγόριθμος Κ-μέσων
knapsack problem πρόβλημα ταξιδιωτικού σάκου
k-nearest neighbors algorithm αλγόριθμος κ-πλησιέστερων γειτόνων
knowledge γνώση
knowledge acquisition απόκτηση γνώσης
knowledge base βάση γνώσης
knowledge based system σύστημα βασισμένο στη γνώση
knowledge capture σύλληψη γνώσης
knowledge elicitation εκμαίευση γνώσης
knowledge engineer μηχανικός γνώσης
knowledge engineering τεχνολογία γνώσης
knowledge extraction εξαγωγή γνώσης
knowledge management διαχείριση γνώσης
knowledge modeling μοντελοποίηση γνώσης
knowledge source πηγή γνώσης
knowledge system σύστημα βασισμένο στη γνώση
Kohonen networks δίκτυα Kohonen (νευρωνικά)
Kripke structure δομή Kripke
laddered grids βαθμωτά πλέγματα
lambda expressions εκφράσεις-λ
lateral excitation παράπλευρη διέγερση
lateral inhibition παράπλευρη καταστολή
layer στρώματα
lazy learning αναβλητική μάθηση
learning μάθηση
learning from examples μάθηση με παραδείγματα
learning from observation μάθηση από παρατήρηση
least commitment principle αρχή της ελάχιστης δέσμευσης
linear associator γραμμικός συσχετιστής
linear plan γραμμικό πλάνο
linear regression γραμμική παρεμβολή
linear resolution γραμμική ανάλυση
linear time logic γραμμική χρονική λογική
linearly separable problems γραμμικώς διαχωρίσιμα προβλήματα
literal λεκτικό
local minima τοπικά ελάχιστα
logic clause λογική πρόταση
logic contradiction λογική αντίφαση
logic semantics λογική σημασιολογία
logic substitution λογική αντικατάσταση
logical inadequacy λογική ανεπάρκεια
logical necessity λογική αναγκαιότητα
logical sufficiency λογική επάρκεια
logistic function λογιστική συνάρτηση
logistics εφοδιαστική
machine evolution μηχανική εξέλιξη
machine learning μηχανική μάθηση
machine vision μηχανική όραση
maintaining arc consistency διατήρηση συνέπεια τόξου
Manhattan distance απόσταση Manhattan
manifestation frequency συχνότητα εκδήλωσης συμπτώματος
manufacturing robots κατασκευαστικά ρομπότ
mathematical logic μαθηματική λογική
maximum defuzzification method μέθοδος αποσαφήνισης maximum
max-min composition σύνθεση max-min
max-product composition σύνθεση max-product
means-ends analysis ανάλυση μέσων και στόχων
mediator διαμεσολαβητής
membership function συνάρτηση συγγένειας
memory capacity χωρητικότητα μνήμης
message passing systems συστήματα ανταλλαγής μηνυμάτων
meta -control μετα- έλεγχος
meta -knowledge μετα- γνώση
meta -rule μετα- κανόνας
metadata μεταδεδομένα
mgu γενικότερος ενοποιητής
min conflicts heuristic ευριστικός μηχανισμός ελαχίστων συγκρούσεων
minimax algorithm αλγόριθμοι αναζήτησης ελαχίστου-μεγίστου
minimax search αναζήτηση ελαχίστου-μεγίστου
missing data ελλιπή δεδομένα
mobile robots μετακινούμενα ρομπότ
mobility κινητικότητα
modal logic λογική τροπική
model μοντέλο
model checking έλεγχος μοντέλων
model-based diagnosis διάγνωση βασισμένη σε μοντέλα
model-based reasoning συλλογιστική βασισμένη σε μοντέλα
module ενότητα
modus ponens τρόπος του θέτειν
modus tollens τρόπος του αναίρειν
morphological analysis μορφολογική ανάλυση
morphology derivational μορφολογία ετυμολογική
morphology inflectional μορφολογία κλίσεων
most general unifier γενικότερος ενοποιητής
multi-agent planning πολυπρακτορικός σχεδιασμός
multi-agent system πολυπρακτορικό σύστημα
multiple inheritance πολλαπλή κληρονομικότητα
multistage classification πολυβάθμια κατηγοριοποίηση
mutation μετάλλαξη
mutual exclusion relations σχέσεις αμοιβαίου αποκλεισμού
naive Bayes classifier απλός ταξινομητής Bayes
namespace χώρος ονομάτων
natural language φυσική γλώσσα
negation as failure άρνηση ως αποτυχία
negative context αρνητικό πλαίσιο (συμφραζόμενων)
negative preconditions αρνητικές προϋποθέσεις
negotiation διαπραγμάτευση
network paralysis παράλυση νευρωνικού δικτύου
neural network νευρωνικό δίκτυο
neuron νευρώνας
node consistency συνέπεια κόμβου
noise reduction μείωση θορύβου
non-determinism μη-αιτιοκρατία
non-monotonic modal logic μη μονότονη τροπική λογική
non-symbolic artificial intelligence μη συμβολική τεχνητή νοημοσύνη
null plan μηδενικό πλάνο
object αντικείμενο
object instances στιγμιότυπα αντικειμένου
object-oriented programming αντικειμενοστραφής προγραμματισμός
obligation υποχρέωση
occurs check έλεγχος εμφάνισης
OCR - Optical Character Recognition οπτική αναγνώριση χαρακτήρων
offsprings απόγονοι
omniscience παντογνωσία
ontology οντολογία
open world ανοιχτός κόσμος
opportunistic scheduling καιροσκοπικός χρονοπρογραμματισμός
optimal solution βέλτιστη λύση
optimization βελτιστοποίηση
OR tree δένδρο OR
order inconsistent plan πλάνο ασυνεπές ως προς τις διατάξεις
ordered game tree διατεταγμένο δένδρο
ordering constraint περιορισμοί διάταξης
output layer επίπεδα εξόδου
output layer επίπεδο εξόδου
overfitting υπερπροσαρμογή
overloading υπερφόρτωση
OWL classes κλάσεις OWL
OWL properties ιδιότητες OWL
OWL restriction περιορισμοί ιδιοτήτων OWL
parallel search παράλληλη αναζήτηση
parse tree δένδρο συντακτικής ανάλυσης
partial look ahead algorithm αλγόριθμος έγκαιρης μερικής εξέτασης
passive troubleshooting παθητική διάγνωση
path consistency algorithm αλγόριθμος συνέπειας μονοπατιού
pattern πρότυπα
pattern matching ταυτοποίηση
pattern of activity πρότυπα δραστηριότητας
phenotype φαινότυπο
phonemes φθόγγοι
physical stance φυσική προσέγγιση
pixel εικονοστοιχείο
plan πλάνο
plan solution λύση πλάνου
plan space χώρος πλάνων
planner σχεδιαστής
planning contingency σχεδιασμός πολλαπλών ενδεχομένων
planning graph γράφος σχεδιασμού
planning system σύστημα σχεδιασμού
polymorphism πολυμορφισμός
portals διαδικτυακές πύλες
positive context θετικό πλαίσιο συμφραζόμενων
powerset δυναμοσύνολο
pragmatic analysis πραγματολογική ανάλυση
precondition list λίστα προϋποθέσεων
predicate κατηγόρημα
predicate logic κατηγορηματική λογική
prediction πρόγνωση
predictive models μοντέλο πρόβλεψης
PrefixSpan algorithm αλγόριθμος PrefixSpan
prenex conjunctive normal form προσημασμένη συζευκτική κανονική μορφή
primitive action αρχέγονη ενέργεια
primitive conceptualizations αρχέγονες εννοιολογικές μορφές
primitive problem αρχέγονο πρόβλημα
prior probability προϋπάρχουσα πιθανότητα
pro-activeness προνοητικότητα
probability planning σχεδιασμός με πιθανότητες
problem description περιγραφή προβλήματος
problem world κόσμος προβλήματος
procedural knowledge διαδικαστική γνώση
production rules κανόνες παραγωγής
production system σύστημα κανόνων παραγωγής
progression ορθή διάσχιση
projection προβολή
promotion προβιβασμός
proof απόδειξη
proof by contradiction εις άτοπο απαγωγή
proof layer επίπεδο αξιοπιστίας
proof procedure διαδικασία απόδειξης
propositional logic προτασιακή λογική
propositional rules προτασιακοί κανόνες
pruning κλάδεμα
pure node αμιγής κόμβος
pure tree αμιγές δένδρο
qualitative reasoning ποιοτική συλλογιστική
quantifier ποσοδείκτες
random learning τυχαία μάθηση
rationality λογικότητα
RDF classes κλάσεις RDF
RDF description περιγραφή RDF
RDF instances στιγμιότυπο RDF
RDF object αντικείμενο RDF
RDF predicate κατηγόρημα RDF
RDF properties ιδιότητες RDF
RDF property domain πεδίο ορισμού ιδιότητας RDF
RDF property range πεδίο τιμών ιδιότητας RDF
RDF statement δήλωση RDF
RDF subject υποκείμενο RDF
RDF subproperty υπο-ιδιότητα RDF
RDF/XML abbreviated syntax συντετμημένη RDF/XML σύνταξη
reactive agent αντιδραστικός πράκτορας
reactive rules αντιδραστικοί κανόνες
reactiveness αντιδραστικότητα
reasoning συλλογιστική
recurrent ανατροφοδοτούμενος
recurrent neural networks νευρωνικά δίκτυα με ανατροφοδότηση
recursion αναδρομή
reduction αναγωγή
reduction operator τελεστής αναγωγής
refutation εις άτοπο απαγωγή
refutation completeness πληρότητα ατόπου
regression παλινδρόμηση
reinforcement learning ενισχυτική μάθηση
repair algorithm αλγόριθμος επιδιόρθωσης
repair space χώρος επιδιορθώσεων
replanning επανασχεδιασμός
representational adequacy επάρκεια αναπαράστασης
resolution principle αρχή της ανάλυσης
resolvent αναλυθέν
resource competition ανταγωνισμός πόρων
resource planning σχεδιασμός με πόρους
restriction περιορισμός
reversible operator τελεστής αντιστρέψιμος
robot ρομπότ
robotic agent ρομποτικός πράκτορας
rule action ενέργεια κανόνα
rule base βάση κανόνων
rule cluster ομάδα κανόνων
rule conclusion συμπέρασμα κανόνα
rule condition συνθήκη κανόνα
rule of inference κανόνας συμπερασμού
scheduler χρονοπρογραμματιστής
schema theorem θεώρημα σχημάτων
scout ανιχνευτής
scripts σενάρια
search algorithms αλγόριθμοι αναζήτησης
search engines μηχανές αναζήτησης
search frontier μέτωπο αναζήτησης
search space χώρος αναζήτησης
search thread νήμα αναζήτησης
search tree δένδρο αναζήτησης
selection fitness proportionate επιλογή αναλογικής καταλληλότητας
selection roulette wheel επιλογή ρουλέτας
selection tournament επιλογή τουρνουά
self decay εξασθένιση
self-organizing feature map αυτο-οργανούμενη απεικόνιση
semantic analysis σημασιολογική ανάλυση
semantic knowledge σημασιολογική γνώση
semantic networks σημασιολογικά δίκτυα
semantic web σημασιολογικός ιστός
semantics σημασιολογία
sensor αισθητήρας
sequential covering algorithm αλγόριθμος σειριακής κάλυψης
sequential pattern minimg εξόρυξη ακολουθιακών προτύπων
shallow knowledge ρηχή γνώση
Shannon entropy εντροπία του Shannon
shell κέλυφος έμπειρου συστήματος
sigmoid functions σιγμοειδείς συναρτήσεις
sign function συνάρτηση πρόσημου
simplification απλοποίηση
Simulated Annealing Search αναζήτηση προσομοιωμένης ανόπτησης
situation calculus λογισμός καταστάσεων
skeptical logic σκεπτικιστική λογική
skolemization σκολεμοποίηση
smoothing εξομάλυνση
social ability κοινωνικότητα
softbot λογισμικός πράκτορας
software agent λογισμικός πράκτορας
solution extraction εξαγωγή λύσης
solution refinement επιλογή λύσης
sparse data αραιά δεδομένα
specialization rule κανόνας εξειδίκευσης
spectrogram φασματογράφημα
Speech Act Theory Θεωρία Πράξεων Λόγου
speech recognition αναγνώριση ομιλίας
spelling correction rules αλγόριθμος διόρθωσης ορθογραφικών λαθών
state κατάσταση
state space χώρος καταστάσεων
state-space planning σχεδιασμός χώρου καταστάσεων
static world στατικός κόσμος
step function βηματική συνάρτηση
strict rules ισχυροί κανόνες
strong negation κλασική άρνηση
subsumption architecture αρχιτεκτονική υπαγωγής
superiority relation σχέση υπεροχής
supervised learning μάθηση με επίβλεψη
support υποστήριξη
Support Vector Machines μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης
symbolic artificial intelligence συμβολική τεχνητή νοημοσύνη
symbolic logic συμβολική λογική
synapse σύναψη
syntactic analysis συντακτική ανάλυση
system model μοντέλο συστήματος
Tabu Search αναζήτηση με απαγορευμένες καταστάσεις
tacit knowledge άρρητη γνώση
target function συνάρτηση στόχος
tautology ταυτολογία
teach-back επαναδιδασκαλία
temporal association rules κανόνες συσχέτισης χρονικοί
temporal logic λογική χρονική
term όρος
term assignment ανάθεση όρων
terminal state τερματική κατάσταση
text categorization κατηγοριοποίηση κειμένων
text planning σχεδιασμός κειμένου
therapy space χώρος θεραπειών
threat απειλή
threshold effect φαινόμενο κατωφλίου
threshold function συνάρτηση ενεργοποίησης
timetable ωρολόγιο πρόγραμμα
topological sort τοπολογική διάταξη
total ordered plan πλάνο πλήρους διάταξης
transition operator τελεστής μετάβασης
trigger σκανδαλιστές
troubleshooting επιδιόρθωση βλαβών
trust layer επίπεδο αξιοπιστίας
truth maintenance συντήρηση αλήθειας
truth table πίνακας αληθείας
Turing test δοκιμασία Turing
tutorial interview διδακτική συνέντευξη
two-person game παίγνια δύο αντιπάλων
unary constraint μοναδιαίος περιορισμός
unconditional probability πιθανότητα άνευ συνθηκών
underfitting υποπροσαρμογή
unification ενοποίηση
unifier ενοποιητής
unit clause μοναδιαία πρόταση
universal quantifier καθολικός ποσοδείκτης
unrestrict επέκταση
unsupervised learning μάθηση χωρίς επίβλεψη
valence σθένος
valid plan έγκυρο πλάνο
validation έλεγχος αξιοπιστίας
validation data δεδομένα επικύρωσης
veracity ειλικρίνεια
verification επαλήθευση
web portals πύλες παγκόσμιου ιστού
web resource πόρος παγκόσμιου ιστού
web services υπηρεσίες παγκόσμιου ιστού
well formed formulae ορθά δομημένοι τύποι
working memory χώρος εργασίας
XML attributes ιδιότητες XML
XML elements στοιχεία XML
XML entity οντότητα XML
XML root element βασικό στοιχείο XML
XML tag ετικέτα XML

 


   
Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα