Αρχική 
Περιεχόμενα 
Πρόλογος 
Επικοινωνία 
Εκπαιδ/κό Υλικό 
Γλωσσάριο 
Σύνδεσμοι 
Α' Έκδοση 


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
Α  Β  Γ  Δ  Ε  Ζ  Η  Θ  Ι  Κ  Λ  Μ  Ν  Ξ  Ο  Π  Ρ  Σ  Τ  Υ  Φ  Χ  Ψ  Ω 
- b -
Επιλέξτε κάποιο αρχικό γράμμα για να δείτε τους αντίστοιχους όρους.

back propagation ανάστροφη μετάδοση
backtracking οπισθοδρόμηση
backtracking points σημεία οπισθοδρόμησης
backward chaining ανάστροφη ακολουθία εκτέλεσης
backward pass ανάστροφο πέρασμα
basic probability assignment βασική κατανομή πιθανότητας
batch learning μάθηση δέσμης
Bayes' rule νόμος του Bayes
Bayesian learning μάθηση κατά Bayes
Bayesian probability networks δίκτυο πιθανοτήτων Bayes
Beam Search ακτινωτή αναζήτηση
belief πεποίθηση
benevolence αγαθή προαίρεση
Best-First Search αναζήτηση πρώτα στο καλύτερο
bidirectional associative memories μνήμη συσχέτισης διπλής κατεύθυνσης
Bidirectional Search αναζήτηση διπλής κατεύθυνσης
binary constraint δυαδικός περιορισμός
blackboard μαυροπίνακας
blackboard architecture αρχιτεκτονική μαυροπίνακα
blackboard systems συστήματα μαυροπίνακα
Blind Search τυφλή αναζήτηση
Branch and Bound Search αναζήτηση με επέκταση και οριοθέτηση
branching factor παράγοντας διακλάδωσης
Breadth First Search αναζήτηση πρώτα σε πλάτος

 


   
Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα