Αρχική 
Περιεχόμενα 
Πρόλογος 
Επικοινωνία 
Εκπαιδ/κό Υλικό 
Γλωσσάριο 
Σύνδεσμοι 
Α' Έκδοση 


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
Α  Β  Γ  Δ  Ε  Ζ  Η  Θ  Ι  Κ  Λ  Μ  Ν  Ξ  Ο  Π  Ρ  Σ  Τ  Υ  Φ  Χ  Ψ  Ω 
- s -
Επιλέξτε κάποιο αρχικό γράμμα για να δείτε τους αντίστοιχους όρους.

scheduler χρονοπρογραμματιστής
schema theorem θεώρημα σχημάτων
scout ανιχνευτής
scripts σενάρια
search algorithms αλγόριθμοι αναζήτησης
search engines μηχανές αναζήτησης
search frontier μέτωπο αναζήτησης
search space χώρος αναζήτησης
search thread νήμα αναζήτησης
search tree δένδρο αναζήτησης
selection fitness proportionate επιλογή αναλογικής καταλληλότητας
selection roulette wheel επιλογή ρουλέτας
selection tournament επιλογή τουρνουά
self decay εξασθένιση
self-organizing feature map αυτο-οργανούμενη απεικόνιση
semantic analysis σημασιολογική ανάλυση
semantic knowledge σημασιολογική γνώση
semantic networks σημασιολογικά δίκτυα
semantic web σημασιολογικός ιστός
semantics σημασιολογία
sensor αισθητήρας
sequential covering algorithm αλγόριθμος σειριακής κάλυψης
sequential pattern minimg εξόρυξη ακολουθιακών προτύπων
shallow knowledge ρηχή γνώση
Shannon entropy εντροπία του Shannon
shell κέλυφος έμπειρου συστήματος
sigmoid functions σιγμοειδείς συναρτήσεις
sign function συνάρτηση πρόσημου
simplification απλοποίηση
Simulated Annealing Search αναζήτηση προσομοιωμένης ανόπτησης
situation calculus λογισμός καταστάσεων
skeptical logic σκεπτικιστική λογική
skolemization σκολεμοποίηση
smoothing εξομάλυνση
social ability κοινωνικότητα
softbot λογισμικός πράκτορας
software agent λογισμικός πράκτορας
solution extraction εξαγωγή λύσης
solution refinement επιλογή λύσης
sparse data αραιά δεδομένα
specialization rule κανόνας εξειδίκευσης
spectrogram φασματογράφημα
Speech Act Theory Θεωρία Πράξεων Λόγου
speech recognition αναγνώριση ομιλίας
spelling correction rules αλγόριθμος διόρθωσης ορθογραφικών λαθών
state κατάσταση
state space χώρος καταστάσεων
state-space planning σχεδιασμός χώρου καταστάσεων
static world στατικός κόσμος
step function βηματική συνάρτηση
strict rules ισχυροί κανόνες
strong negation κλασική άρνηση
subsumption architecture αρχιτεκτονική υπαγωγής
superiority relation σχέση υπεροχής
supervised learning μάθηση με επίβλεψη
support υποστήριξη
Support Vector Machines μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης
symbolic artificial intelligence συμβολική τεχνητή νοημοσύνη
symbolic logic συμβολική λογική
synapse σύναψη
syntactic analysis συντακτική ανάλυση
system model μοντέλο συστήματος

 


   
Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα