Αρχική 
Περιεχόμενα 
Πρόλογος 
Επικοινωνία 
Εκπαιδ/κό Υλικό 
Γλωσσάριο 
Σύνδεσμοι 
Α' Έκδοση 


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
Α  Β  Γ  Δ  Ε  Ζ  Η  Θ  Ι  Κ  Λ  Μ  Ν  Ξ  Ο  Π  Ρ  Σ  Τ  Υ  Φ  Χ  Ψ  Ω 
- f -
Επιλέξτε κάποιο αρχικό γράμμα για να δείτε τους αντίστοιχους όρους.

feedback ανάδραση, ανατροφοδότηση
feedforward πρόσθια τροφοδότηση
filtering algorithm αλγόριθμος διήθησης τιμών
final state τελική κατάσταση
fine grain λεπτή υφή
first fail principle αρχή συντομότερης αποτυχίας
first order predicate logic κατηγορηματική λογική πρώτης τάξης
fitness function συνάρτηση καταλληλότητας
forward chaining ορθή ακολουθία εκτέλεσης
forward checking προοπτικός έλεγχος
frame axioms αξιώματα του πλαισίου
frame of discernment πλαίσιο διάκρισης
frame problem πρόβλημα πλαισίου
frames πλαίσια
full look ahead πλήρης έγκαιρη εξέταση
functional dependency λειτουργική εξάρτηση
functional term συναρτησιακός όρος
fuzzification μετατροπή μεγέθους σε ασαφές
fuzziness ασάφεια
fuzzy complement συμπληρωματικό ασαφούς συνόλου
fuzzy composition σύνθεση ασαφών σχέσεων
fuzzy linguistic description ασαφής λεκτική περιγραφή
fuzzy linguistic variable ασαφής λεκτική μεταβλητή
fuzzy logic ασαφής λογική
fuzzy numbers ασαφείς αριθμοί
fuzzy reasoning ασαφής συλλογιστική
fuzzy relations ασαφείς σχέσεις
fuzzy rule ασαφής κανόνας
fuzzy set ασαφή σύνολα
fuzzy set theory θεωρία ασαφών συνόλων
fuzzy variable ασαφής μεταβλητή

 


   
Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα