Αρχική 
Περιεχόμενα 
Πρόλογος 
Επικοινωνία 
Εκπαιδ/κό Υλικό 
Γλωσσάριο 
Σύνδεσμοι 
Α' Έκδοση 


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
Α  Β  Γ  Δ  Ε  Ζ  Η  Θ  Ι  Κ  Λ  Μ  Ν  Ξ  Ο  Π  Ρ  Σ  Τ  Υ  Φ  Χ  Ψ  Ω 
- m -
Επιλέξτε κάποιο αρχικό γράμμα για να δείτε τους αντίστοιχους όρους.

machine evolution μηχανική εξέλιξη
machine learning μηχανική μάθηση
machine vision μηχανική όραση
maintaining arc consistency διατήρηση συνέπεια τόξου
Manhattan distance απόσταση Manhattan
manifestation frequency συχνότητα εκδήλωσης συμπτώματος
manufacturing robots κατασκευαστικά ρομπότ
mathematical logic μαθηματική λογική
maximum defuzzification method μέθοδος αποσαφήνισης maximum
max-min composition σύνθεση max-min
max-product composition σύνθεση max-product
means-ends analysis ανάλυση μέσων και στόχων
mediator διαμεσολαβητής
membership function συνάρτηση συγγένειας
memory capacity χωρητικότητα μνήμης
message passing systems συστήματα ανταλλαγής μηνυμάτων
meta -control μετα- έλεγχος
meta -knowledge μετα- γνώση
meta -rule μετα- κανόνας
metadata μεταδεδομένα
mgu γενικότερος ενοποιητής
min conflicts heuristic ευριστικός μηχανισμός ελαχίστων συγκρούσεων
minimax algorithm αλγόριθμοι αναζήτησης ελαχίστου-μεγίστου
minimax search αναζήτηση ελαχίστου-μεγίστου
missing data ελλιπή δεδομένα
mobile robots μετακινούμενα ρομπότ
mobility κινητικότητα
modal logic λογική τροπική
model μοντέλο
model checking έλεγχος μοντέλων
model-based diagnosis διάγνωση βασισμένη σε μοντέλα
model-based reasoning συλλογιστική βασισμένη σε μοντέλα
module ενότητα
modus ponens τρόπος του θέτειν
modus tollens τρόπος του αναίρειν
morphological analysis μορφολογική ανάλυση
morphology derivational μορφολογία ετυμολογική
morphology inflectional μορφολογία κλίσεων
most general unifier γενικότερος ενοποιητής
multi-agent planning πολυπρακτορικός σχεδιασμός
multi-agent system πολυπρακτορικό σύστημα
multiple inheritance πολλαπλή κληρονομικότητα
multistage classification πολυβάθμια κατηγοριοποίηση
mutation μετάλλαξη
mutual exclusion relations σχέσεις αμοιβαίου αποκλεισμού

 


   
Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα