Αρχική 
Περιεχόμενα 
Πρόλογος 
Επικοινωνία 
Εκπαιδ/κό Υλικό 
Γλωσσάριο 
Σύνδεσμοι 
Α' Έκδοση 


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
Α  Β  Γ  Δ  Ε  Ζ  Η  Θ  Ι  Κ  Λ  Μ  Ν  Ξ  Ο  Π  Ρ  Σ  Τ  Υ  Φ  Χ  Ψ  Ω 
- r -
Επιλέξτε κάποιο αρχικό γράμμα για να δείτε τους αντίστοιχους όρους.

random learning τυχαία μάθηση
rationality λογικότητα
RDF classes κλάσεις RDF
RDF description περιγραφή RDF
RDF instances στιγμιότυπο RDF
RDF object αντικείμενο RDF
RDF predicate κατηγόρημα RDF
RDF properties ιδιότητες RDF
RDF property domain πεδίο ορισμού ιδιότητας RDF
RDF property range πεδίο τιμών ιδιότητας RDF
RDF statement δήλωση RDF
RDF subject υποκείμενο RDF
RDF subproperty υπο-ιδιότητα RDF
RDF/XML abbreviated syntax συντετμημένη RDF/XML σύνταξη
reactive agent αντιδραστικός πράκτορας
reactive rules αντιδραστικοί κανόνες
reactiveness αντιδραστικότητα
reasoning συλλογιστική
recurrent ανατροφοδοτούμενος
recurrent neural networks νευρωνικά δίκτυα με ανατροφοδότηση
recursion αναδρομή
reduction αναγωγή
reduction operator τελεστής αναγωγής
refutation εις άτοπο απαγωγή
refutation completeness πληρότητα ατόπου
regression παλινδρόμηση
reinforcement learning ενισχυτική μάθηση
repair algorithm αλγόριθμος επιδιόρθωσης
repair space χώρος επιδιορθώσεων
replanning επανασχεδιασμός
representational adequacy επάρκεια αναπαράστασης
resolution principle αρχή της ανάλυσης
resolvent αναλυθέν
resource competition ανταγωνισμός πόρων
resource planning σχεδιασμός με πόρους
restriction περιορισμός
reversible operator τελεστής αντιστρέψιμος
robot ρομπότ
robotic agent ρομποτικός πράκτορας
rule action ενέργεια κανόνα
rule base βάση κανόνων
rule cluster ομάδα κανόνων
rule conclusion συμπέρασμα κανόνα
rule condition συνθήκη κανόνα
rule of inference κανόνας συμπερασμού

 


   
Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα