Αρχική 
Περιεχόμενα 
Πρόλογος 
Επικοινωνία 
Εκπαιδ/κό Υλικό 
Γλωσσάριο 
Σύνδεσμοι 
Α' Έκδοση 


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
Α  Β  Γ  Δ  Ε  Ζ  Η  Θ  Ι  Κ  Λ  Μ  Ν  Ξ  Ο  Π  Ρ  Σ  Τ  Υ  Φ  Χ  Ψ  Ω 
- c -
Επιλέξτε κάποιο αρχικό γράμμα για να δείτε τους αντίστοιχους όρους.

candidate elimination απαλοιφή υποψηφίων
canonical form κανονική μορφή
canonical formation rules κανόνες ορθής διαμόρφωσης
card sorting ταξινόμηση καρτών
case adaptation προσαρμογή περιπτώσεων
case indexing δεικτοδότηση περιπτώσεων
case learning εκμάθηση περιπτώσεων
case library βιβλιοθήκη περιπτώσεων
case retrieval ανάκληση περιπτώσεων
case verification επαλήθευση περιπτώσεων
case-based βασισμένο σε περιπτώσεις
case-based learning μάθηση κατά περίπτωση
case-based planning σχεδιασμός βασισμένος σε παραδείγματα
case-based reasoning συλλογιστική βασισμένη σε περιπτώσεις
causal link αιτιολογικές συνδέσεις
causal model αιτιοκρατικό μοντέλο
cendroid defuzzification method μέθοδος αποσαφήνισης cendroid
certainty factors συντελεστές βεβαιότητας
chaining ακολουθία εκτέλεσης κανόνων
chromosome χρωμόσωμα
chronological backtracking χρονική οπισθοδρόμηση
circumscription μέθοδος περιγράμματος
class κλάση
class extension επέκταση κλάσης
classical negation κλασική άρνηση
classification ταξινόμηση
classification rules κανόνες ταξινόμησης
classification trees δένδρο ταξινόμησης
clausal form προτασιακή μορφή
closed formula κλειστός τύπος
closed set κλειστό σύνολο
closed world κλειστός κόσμος
closed world assumption υπόθεση κλειστού κόσμού
CLP λογικός προγραμματισμός με περιορισμούς
clustering ομαδοποίηση
clusters ομάδες
coarse grain αδρή υφή
cognitive science γνωσιολογική επιστήμη
combinatorial explosion συνδυαστική έκρηξη
commitment δέσμευση
common sense κοινή λογική
communication protocol πρωτόκολλο επικοινωνίας
competition ανταγωνισμός
competitive neural networks νευρωνικά δίκτυα με ανταγωνισμό
compiled knowledge αυτοματοποιημένη γνώση
complementary pairs συμπληρωματικά ζεύγη
complete πλήρης
complete plan πλήρες πλάνο
completeness πληρότητα
computational intelligence υπολογιστική νοημοσύνη
Computational Tree Logic Λογική Υπολογιστικού Δένδρου
concept έννοια
concept learning μάθηση εννοιών
concept type τύπος έννοιας
conceptual dependency εννοιολογική εξάρτηση
conceptual dependency graph γράφος εννοιολογικής εξάρτησης
conceptual dependency relationships σχέσεις εννοιολογικής εξάρτησης
conceptual graphs εννοιολογικός γράφος
conceptual relation εννοιολογικές σχέσεις
conditional effects αποτελέσματα υπό προϋπόθεση
conditional probability πιθανότητα υπό συνθήκη
confidence εμπιστοσύνη
configuration διαμόρφωση
conflict σύγκρουση κανόνων
conflict resolution επίλυση συγκρούσεων
conflict set σύνολο σύγκρουσης
conflicting literals αντικρουόμενα λεκτικά
conjunctive model of classification συζευκτικό μοντέλο ταξινόμησης
conjunctive normal form συζευκτική κανονική μορφή
connectionist approach συνδετική προσέγγιση
connectives συνδετικά
consistency check έλεγχος συνέπειας
consistency check algorithms αλγόριθμος ελέγχου συνέπειας
constraint περιορισμός
constraint graph γράφος περιορισμών
Constraint Logic Programming λογικός προγραμματισμός με περιορισμούς
constraint programming προγραμματισμός με περιορισμούς
constraint propagation διάδοση περιορισμών
constraint satisfaction ικανοποίηση περιορισμών
constraint satisfaction problems προβλήματα ικανοποίησης περιορισμών
constraint solving problems προβλήματα επίλυσης περιορισμών
content addressability δυνατότητα ανάκλησης περιεχομένου
context συμφραζόμενα
context tree δένδρο εννοιών (EMYCIN)
contracting net protocol συντονισμός πρακτόρων με σύναψη συμβολαίων
control έλεγχος
convention σύμβαση
cooperation συνεργασία
crisp value σαφής τιμή
critical point κρίσιμο σημείο
criticality value τιμή σημαντικότητας
critics κανόνες προσαρμογής περιπτώσεων
crossover διασταύρωση
crossover mask μάσκα διασταύρωσης

 


   
Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα