Αρχική 
Περιεχόμενα 
Πρόλογος 
Επικοινωνία 
Εκπαιδ/κό Υλικό 
Γλωσσάριο 
Σύνδεσμοι 
Α' Έκδοση 


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
Α  Β  Γ  Δ  Ε  Ζ  Η  Θ  Ι  Κ  Λ  Μ  Ν  Ξ  Ο  Π  Ρ  Σ  Τ  Υ  Φ  Χ  Ψ  Ω 
- d -
Επιλέξτε κάποιο αρχικό γράμμα για να δείτε τους αντίστοιχους όρους.

data abstraction γενίκευση δεδομένων
data driven αναζήτηση οδηγούμενη από δεδομένα
data mining εξόρυξη σε δεδομένα
data mining incremental εξόρυξη σε δεδομένα σταδιακή
data space χώρος δεδομένων
data warehouse συστήματα αποθήκευσης δεδομένων
deafisible inference αναιρέσιμη εξαγωγή συμπερασμάτων
decidable logic καταληκτική λογική
deduction system σύστημα εξαγωγής συμπερασμάτων
deductive reasoning συνεπαγωγική συλλογιστική
deep knowledge βαθιά γνώση
default reasoning συλλογιστική εύλογων υποθέσεων
defeasible logic αναιρέσιμη λογική
defeasible rules αναιρέσιμοι κανόνες
defeasible theory αναιρέσιμη θεωρία
defeaters αναιρετές
definite clause grammars γραμματικές οριστικών προτάσεων
definite inference οριστική απόδειξη
defuzzification αποσαφήνιση
degree of consistency βαθμός συνέπειας
degree of truth βαθμός αληθείας
delete list λίστα διαγραφών
deliberative agent πράκτορας με εσωτερική κατάσταση
Delta rule κανόνας Δέλτα
demons δαίμονας
demotion υποβιβασμός
dendrite δενδρίτης
Depth-First Search αναζήτηση πρώτα σε βάθος
design σχεδίαση
design stance σχεδιαστική προσέγγιση
detach διαχωρισμός
deterministic effects ντετερμινιστικά αποτελέσματα
diagnosis διάγνωση
discrepancy ασυμφωνία τιμών
discrete Hopfield model διακριτό μοντέλο Hopfield
discretization διακριτοποίηση
disjunctive normal form διαζευκτική κανονική μορφή
distributed artificial intelligence κατανεμημένη τεχνητή νοημοσύνη
distributed data mining κατανεμημένη εξόρυξη σε δεδομένα
distributed memory κατανεμημένη μνήμη
distributed multi-agent planning κατανεμημένος πολυπρακτορικός σχεδιασμός
divisive algorithm αλγόριθμος διαίρεσης
domain expert ειδικός του τομέα
dynamic programming δυναμικός προγραμματισμός

 


   
Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα