Αρχική 
Περιεχόμενα 
Πρόλογος 
Επικοινωνία 
Εκπαιδ/κό Υλικό 
Γλωσσάριο 
Σύνδεσμοι 
Α' Έκδοση 


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
Α  Β  Γ  Δ  Ε  Ζ  Η  Θ  Ι  Κ  Λ  Μ  Ν  Ξ  Ο  Π  Ρ  Σ  Τ  Υ  Φ  Χ  Ψ  Ω 
- p -
Επιλέξτε κάποιο αρχικό γράμμα για να δείτε τους αντίστοιχους όρους.

parallel search παράλληλη αναζήτηση
parse tree δένδρο συντακτικής ανάλυσης
partial look ahead algorithm αλγόριθμος έγκαιρης μερικής εξέτασης
passive troubleshooting παθητική διάγνωση
path consistency algorithm αλγόριθμος συνέπειας μονοπατιού
pattern πρότυπα
pattern matching ταυτοποίηση
pattern of activity πρότυπα δραστηριότητας
phenotype φαινότυπο
phonemes φθόγγοι
physical stance φυσική προσέγγιση
pixel εικονοστοιχείο
plan πλάνο
plan solution λύση πλάνου
plan space χώρος πλάνων
planner σχεδιαστής
planning contingency σχεδιασμός πολλαπλών ενδεχομένων
planning graph γράφος σχεδιασμού
planning system σύστημα σχεδιασμού
polymorphism πολυμορφισμός
portals διαδικτυακές πύλες
positive context θετικό πλαίσιο συμφραζόμενων
powerset δυναμοσύνολο
pragmatic analysis πραγματολογική ανάλυση
precondition list λίστα προϋποθέσεων
predicate κατηγόρημα
predicate logic κατηγορηματική λογική
prediction πρόγνωση
predictive models μοντέλο πρόβλεψης
PrefixSpan algorithm αλγόριθμος PrefixSpan
prenex conjunctive normal form προσημασμένη συζευκτική κανονική μορφή
primitive action αρχέγονη ενέργεια
primitive conceptualizations αρχέγονες εννοιολογικές μορφές
primitive problem αρχέγονο πρόβλημα
prior probability προϋπάρχουσα πιθανότητα
pro-activeness προνοητικότητα
probability planning σχεδιασμός με πιθανότητες
problem description περιγραφή προβλήματος
problem world κόσμος προβλήματος
procedural knowledge διαδικαστική γνώση
production rules κανόνες παραγωγής
production system σύστημα κανόνων παραγωγής
progression ορθή διάσχιση
projection προβολή
promotion προβιβασμός
proof απόδειξη
proof by contradiction εις άτοπο απαγωγή
proof layer επίπεδο αξιοπιστίας
proof procedure διαδικασία απόδειξης
propositional logic προτασιακή λογική
propositional rules προτασιακοί κανόνες
pruning κλάδεμα
pure node αμιγής κόμβος
pure tree αμιγές δένδρο

 


   
Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα