Αρχική 
Περιεχόμενα 
Πρόλογος 
Επικοινωνία 
Εκπαιδ/κό Υλικό 
Γλωσσάριο 
Σύνδεσμοι 
Α' Έκδοση 


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
Α  Β  Γ  Δ  Ε  Ζ  Η  Θ  Ι  Κ  Λ  Μ  Ν  Ξ  Ο  Π  Ρ  Σ  Τ  Υ  Φ  Χ  Ψ  Ω 
- i -
Επιλέξτε κάποιο αρχικό γράμμα για να δείτε τους αντίστοιχους όρους.

if-needed demon προσκόλληση διαδικασιών
implication συνεπαγωγή
imprecise data ανακριβή δεδομένα
incomplete μη-πλήρης
incomplete data ελλιπή δεδομένα
inconsistency effects ασυνεπή αποτελέσματα
inconsistency support ασύμβατη υποστήριξη
incremental learning επαυξητική μάθηση
indivisible action αδιαίρετη ενέργεια
induction επαγωγή
inductive learning επαγωγική μάθηση
inductive learning hypothesis υπόθεση επαγωγικής μάθησης
inductive logic programming επαγωγικός λογικός προγραμματισμός
inductive reasoning επαγωγική συλλογιστική
inference εξαγωγή συμπερασμάτων
inference engine μηχανή εξαγωγής συμπερασμάτων
inference mechanism μηχανισμός εξαγωγής συμπερασμάτων
inference rules κανόνες εξαγωγής συμπερασμάτων
inferential adequacy επάρκεια συνεπαγωγής
inferential efficiency αποδοτικότητα συνεπαγωγής
inferential inefficiency μη-αποδοτικότητα επαγωγής
information gain κέρδος πληροφορίας
information retrieval ανάκτηση πληροφοριών
information value theory θεωρία αξίας της πληροφορίας
informative patterns πρότυπα πληροφόρησης
inheritance κληρονομικότητα
initial state αρχική κατάσταση
input layer επίπεδο εισόδου
instance στιγμιότυπο
INSTANCE_OF link δεσμός INSTANCE_OF
instance-based learning μάθηση κατά περίπτωση
intelligent agent ευφυής πράκτορας
intention πρόθεση
intentional stance προθεσιαρχική προσέγγιση
interaction protocol πρωτόκολλο αλληλεπίδρασης
interference παρέμβαση
interoperability διαλειτουργικότητα
interpolative associative memories μνήμη συσχέτισης παρεμβολής
interpretation ερμηνεία
interpretation models ερμηνευτικά μοντέλα
interpreter διερμηνέας
inter-transactional association rules δια-συναλλακτικοί κανόνες συσχέτισης
intra-transactional association rules ενδο-συναλλακτικοί κανόνες συσχέτισης
ISA link δεσμός ISA
Iterative Deepening A* Search αναζήτηση Α* με επαναληπτική εκβάθυνση
Iterative Deepening Search αναζήτηση επαναληπτικής εκβάθυνσης

 


   
Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα