Αρχική 
Περιεχόμενα 
Πρόλογος 
Επικοινωνία 
Εκπαιδ/κό Υλικό 
Γλωσσάριο 
Σύνδεσμοι 
Α' Έκδοση 


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
Α  Β  Γ  Δ  Ε  Ζ  Η  Θ  Ι  Κ  Λ  Μ  Ν  Ξ  Ο  Π  Ρ  Σ  Τ  Υ  Φ  Χ  Ψ  Ω 
- t -
Επιλέξτε κάποιο αρχικό γράμμα για να δείτε τους αντίστοιχους όρους.

Tabu Search αναζήτηση με απαγορευμένες καταστάσεις
tacit knowledge άρρητη γνώση
target function συνάρτηση στόχος
tautology ταυτολογία
teach-back επαναδιδασκαλία
temporal association rules κανόνες συσχέτισης χρονικοί
temporal logic λογική χρονική
term όρος
term assignment ανάθεση όρων
terminal state τερματική κατάσταση
text categorization κατηγοριοποίηση κειμένων
text planning σχεδιασμός κειμένου
therapy space χώρος θεραπειών
threat απειλή
threshold effect φαινόμενο κατωφλίου
threshold function συνάρτηση ενεργοποίησης
timetable ωρολόγιο πρόγραμμα
topological sort τοπολογική διάταξη
total ordered plan πλάνο πλήρους διάταξης
transition operator τελεστής μετάβασης
trigger σκανδαλιστές
troubleshooting επιδιόρθωση βλαβών
trust layer επίπεδο αξιοπιστίας
truth maintenance συντήρηση αλήθειας
truth table πίνακας αληθείας
Turing test δοκιμασία Turing
tutorial interview διδακτική συνέντευξη
two-person game παίγνια δύο αντιπάλων

 


   
Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα Προσωπική Σελίδα